کمیته اجرایی کنگره سه گانه 

 

دکتر علی اکبر زارع 

دبیر اجرایی کنگره سه گانه

 

دبیرخانه

اعظم محمدی بوساری

 

همکاران اجرایی

حسین سیمایی

سیامک صالح آبادی

آزاده بخشی

سعدالله شکری

محمدرضا خشنود

محمدرضا حاجیان

حسن صنعتی

محمد کارگر